Фахові публікації

2009
Жогно, Ю. П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Юрій Петрович Жогно; наук. кер. І. Г. Головська; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 249 с.
2009А. с. Опитувальник діагностики показників переживання критичної ситуації / Ю. П. Жогно. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №28981 від 29.05.2009 р.
2009
Жогно Ю.П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» / Ю.П. Жогно. − Одеса, 2009 − 23 с.
2010Чебикіна Т.М, Жогно Ю.П. Чинники специфіки праці у ґенезі емоційного вигорання педагога
2015Жогно Ю.П. Структура та особливості психологічного компоненту паліативної допомоги / Ю. П. Жогно // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – № 2. – С. 43-48