Програма підготовки паліативних параюристів (технічна специфікація), 2018-2020

В рамках проекту ГО “Елеос” “Pall-paralegal” за підтримки МЗС Королівства Нідерланди, запроваджується Програма підготовки параюристів у сфері паліативної допомоги за наступною схемою:

Назва модулю Тривалість заходів модулю, академічних годин
вхідний контроль знань аудиторна робота самостійна робота, ак.г./тижнів ПС, ак.г./місяців разом 
1. Адвокація та лідерство у сфері дотримання прав людини паліативних хворих 2 14 10/1 6/3 32
2. Права людини, правове та соціальне забезпечення паліативних хворих 2 14 20/2 20/5 56
3. Відновне правосуддя у сфері дотримання прав і свобід паліативних хворих 2 14 10/1 6/3 32
Разом, ак. г. / тижнів ДН / місяців ПС 6 42 40/4 32/11 120/4/11
академічних годин 120
кредити ECTS 4
розподіл навчального часу, % аудиторний – 35 дистанційний – 65

Примітки:

 1. * посттренінговий супровід (ПС) – онлайн-консультування та/або вебінари автора модулю тривалістю 1 ак.г. з частотою близько 2 раз/місяць протягом 2019 року; допускається використання офлайн відео-матеріалів у якості методичних рекомендацій;
 2. ак.г. – академічна година, дорівнює 45 хвилинам;
 3. тематику Модулів №1, 2, 3 наведено у Додатках №1, 2, 3, відповідно;
 4. вхідний контроль компетентності учасників Програми навчання – обов’язкова вхідна онлайн-діагностика рівня відповідних знань та навичок до початку навчання;
 5. аудиторна робота – 1-й та останній дні модулю в режимі аудиторних занять, в тому числі, сертифікація та вихідна діагностика якості отриманих знань та рівня засвоєних навичок;
 6. самостійна робота – завдання для учасників у часі дистанційного навчання (ДН) модулю з самостійного:
  • засвоєння певної теоретичної інформації з підготовлених джерел,
  • виконання письмових практичних завдань – курсових робіт, тестів знань, анкет тощо
  • , – зазвичай обсяг подібних дистанційних завдань не перевищує 2 ак.г./добу;
 7. цільова аудиторія учасників “Програми…” – це громадські активісти, члени родин паліативних хворих, в тому числі, власне паліативні хворі, які є впевненими користувачами персональних комп’ютерів, що мають доступ до швидкісного інтернету.
Модуль №1
Адвокація та лідерство у сфері дотримання прав людини паліативних хворих*
 • Філософія паліативної допомоги (групова дискусія, міні-лекція)
 • Основні права та свободи людини (основні поняття та відомості)
 • Адвокація прав і свобод людини паліативних хворих (групова дискусія, міні-лекція)
 • Правові основи адвокації в сфері ПД
 • Теорія і практика адвокації
 • Форма підсумкового модульного контролю: проект адвокаційної кампанії на матеріалі справи із захисту прав паліативного хворого, який мешкає у районі проживання курсанта (обсяг: 5000 знаків / 3 арк. А4).

Примітка: * – до виконання Модулю №1 рекомендовано опрацювання наступних нормативно-правових документів:

 1. Паллиативная помощь. Убедительные факты, WHO, 2005
 2. Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной помощи в Европе. Рекомендации ЕАПП, 2009
 3. Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла, Всемирная Ассамблея Здравоохранения, WHA67.19, 2014
 4. Думка робочої групи з етики науково-дослідних та медицини на паливованій послуг у ЄС, 2016
 5. Право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Ген. Асамблея ООН, 2017
 6. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину, 1997
 7. Хартія прав дитини, яка помирає. Трієстська Хартія, 2013
Модуль №2.
Права людини, правове та соціальне забезпечення паліативних хворих*
 • Основні права та свободи людини (міні-лекція)
 • Дискримінація паліативних хворих та її усунення (міні-лекція)
 • Законодавчі засади соціального забезпечення (інфо-матеріали)
 • Практичне застосування нормативної бази у практиці соціального забезпечення паліативних хворих на регіональному рівні (рольові ігри, робота в трійках схеми/алгоритми, інфо-матеріали, успішні кейси)
 • Форма підсумкового модульного контролю: проект адвокаційної кампанії на матеріалі справи із захисту прав паліативного хворого, який мешкає у районі проживання курсанта (обсяг: 5000 знаків / 4 арк. А4).

Примітки: * – на виконання Модулю №2 рекомендовано опрацювання переліку профільних нормативно-правових документів за акцентування наступної тематики:

 • Закони України:
  1. Основи законодавства України про охорону здоров’я (ст. 8, 33, 35-4)
  2. Про соціальні послуги,
  3. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я. перелік,  види та обсяги соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів,
  4. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні
  5. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 2004
  6. Про державну допомогу сім’ям з дітьми
  7. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам
  8. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, 2000
  9. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні
  10. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
  11. Про оздоровлення та відпочинок дітей, 2008
  12. Про психіатричну допомогу, 2000
 • постанови КМУ №:
  1. 150, Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування
  2. 250, Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
  3. 256, Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
  4. 261, Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд
  5. 321, Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей – інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів
  6. 784, Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного доступу життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
  7. 785, Про Затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення
  8. 848, Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 1995
  9. 999, Про забезпечення інвалідів автомобілями
  10. 1192, Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
  11. 1301, Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, 2009
  12. 1303, Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, 1998
  13. 1417, Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування, 2009
 • накази МОЗ, МСП та ін.:
  1. Наказ МОЗ 41, Про організацію паліативної допомоги в Україні, 2013
  2. Наказ МОЗ 368, Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 2007
  3. Наказ МОЗ 845, Про систему онкологічної допомоги населенню України, 2013
  4. Наказ МОЗ 494, Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, 2015
  5. Наказ МСП 58, Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду
  6. Наказ МОЗ та МСП 317/353, Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим, 2014
  7. Наказ МОЗ 561, Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності, 2011
  8. Постанова МСП 602, Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції
  9. Наказ МСП 1022, Про забезпечення спеціально обладнаним автомобілем для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату
 • локальні нормативно-правові акти (Одеських міської та обласної рад, районів та населених пунктів Одеської області) з медичного та соціального забезпечення паліативних хворих:
 1. Діючі регіональні цільові та комплексні програми Одещини, https://goo.gl/DxfBzB
  • Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету м. Одеси та Одеської області, 2018
  • Обласна цільова програма “Доступна медицина на 2018-2020 роки” та пілотні регіони Одещини, що взяли у ній участь: Балта, Доброслав та Великомихайлівка, 2018
 2. Діючі міські цільові та комплексні програми Одеси (https://goo.gl/FfHnmL), в тому числі:
  • Міська цільова програма «Здоров’я» на 2018-2020 роки, https://goo.gl/3KrRf2 
  • Міська програма «Рівність» на 2016-2019 роки, https://goo.gl/9gMVYr
ПРАВОЗАХИСТ У СФЕРІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 
акценти модулю №2 з огляду на його практичну цінність для слухачів

Частина 1. Загальні відомості про систему соціального забезпечення України

 1. Початок дискусії та формування проблемного поля для обговорень “Відстоювання прав людини в Україні (основні відомості)”:
  • основні законодавчі новели у галузі соціального забезпечення (СЗ) паліативних хворих (ПХ) та актуальні законодавчі новини
  • основні стратегії виживання для ПХ в сучасному українському соціально-економічному просторі. Яким чином норми законодавства таки можна використати ПХ
 2. Система СЗ – хто реалізує норми законодавства України для ПХ на практиці?
  • елементи системи СЗ, їхні компетенції, особливості функціонування, організація роботи її підрозділів в регіонах та на місцях. Різноманітні джерела фінансування у сфері СЗ (послуг, ліків, засобів реабілітації тощо)
  • список основних “продуктів” системи СЗ для ПХ
 3. Соціальний договір (СД) для ПХ «влада – ПХ» – чи він існує?
  • основні можливості входу ПХ у СД: існуючі пропозиції влади для соціально вразливих категорій населення, або легітимні схеми взаємодії ПХ з органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади (ОМС-МОВ)
  • недружні до ПХ способи взаємодії ОМС-МОВ: проблема самовиключення ПХ з СД. Соціальна депресія ПХ
  • сигналізація ПХ про свої потреби – сигнал про потребу (СигПот). Де-факто та де-юре, або – ви про це не дізнаєтесь, аж поки не запитаєте. Важливість вашого сигналу – запиту, або – чи можливо, щоби система СЗ вас не помітила?
  • позитивний досвід співіснування ПХ з системою СЗ України та її парадокси

Частина 2. Нормативно-правова база, документообіг та правила оптимальної взаємодії з держслужбами

 1. Практична реалізація власних прав людини ПХ.  
  • відповідальна соціальна позиція та базові ілюзії ПХ та їхній вплив на ефективне використання ресурсів системи СЗ України
  • відповідальність ПХ за виконання власної частки СД, її законодавче закріплення. Аналіз можливих ризиків відмови від відповідальності, реакція ОМС-МОВ у разі вашого самоусунення
 2. Практика оформлення СигПот до ОМС-МОВ:
  • основні правила оформлення заяв: нормативний маршрут СигПот в ОМС-МОВ, реєстрація
  • формальні елементи та критичні помилки документообігу у сфері ПД,  оформлення і датування заяви, її вхідні/вихідні реквізити
  • формулювання змісту СигПот по суті, коректне використання певних новел законодавства
  • Визначення кола суб’єктів, які можуть стати до виконання умов вашого СД замість вас. Повноваження і відповідальність довірених осіб
  • виконання приписів та (судових) рішень ОМС-МОВ, ефективний контроль з боку ПХ за діяльністю ОМС-МОВ.
 3.  Побудова маршруту для отримання “продукту” системи СЗ для ПХ.
Модуль №3.
Відновне правосуддя у сфері дотримання прав і свобід паліативних хворих
 • процедура та техніки медіації (рольові ігри, робота в трійках, інфо-матеріали)
 • основи переговорного процесу та діалогу (групова дискусія, інфо-матеріали)
 • практичне застосування відновного правосуддя на регіональному та місцевому рівнях (рольові ігри, робота в трійках, інфо-матеріали)
 • Форма підсумкового модульного контролю: сертифікаційна сесія.

Більше про проект ГО Елеос “Pall-paralegal” за підтримки МЗС Королевства Нідерландів, 2018-2020Залишити відповідь